1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til regulering av Markbulia og nytt Einunna kraftverk

  Folldal, Innlandet
  Ja til regulering av Markbulia og nytt Einunna kraftverk
  Opprettet: 18.10.2013 av Kjell Brennodden
  Sluttdato for signering: 15.12.2013
  Flere grunneiere og kommunestyrerepresentanter har endret mening og er positive til utbygging (jamfør befaring og påfølgende møte i juni 2013) NVE har kommet med utfyllende vurderinger angående beregninger for produksjon og kostnader. Kommunen har ikke vurdert lokale inntekter og verdiskaping i saken, verken kortsiktige eller langsiktige, NVE har derfor ikke vektlagt dette. NVE har kommet med vurderinger av flomdempingseffekten av reguleringen for landbruksinteressene. Etter min mening vil lokale inntekter og verdiskaping være store i anleggsperioden, ikke bare for Folldal, men for hele regionen. De varige inntektene vil komme Folldal kommune til gode, og med en god avtale med utbygger kan man oppnå mange fordeler i tillegg til årlige kraftinntekter; for eksempel midler til næringsfond, veger, bruer og andre utbyggingsprosjekter. Penger og prosjekter som kommunen neppe får på andre vis. Vi må se til andre kommuner som har fått til gode avtaler, f. eks Skjåk og Tolga. I tillegg til inntekter vil en utbygging gi en optimisme i bygda, og det trenger vi! Jeg ber om at saken om en eventuell utbygging i Markbulia behandles på nytt i kommunestyret. Innbyggerne har krav på at alle sider ved en utbygging er belyst før de som bestemmer tar en endelig avgjørelse. Det må vel være i kommunestyremedlemmenes interesse også at de har et best mulig beslutningsgrunnlag før endelig vedtak blir tatt. De sitter tross alt med et stort ansvar. En utbygging vil bety mye for Folldals framtid. Håper at alle som er enig i dette skriver under på saken.
  358 av 31 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  8 kommentarer:

  Gjermund Gjestvang

  Fredag 01.11.2013
  NVE har mottatt flere høringssvar enn det som er normalt i vannkraftsaker i denne størrelsesorden, og en klar majoritet har vært negative. NVE har i sin innstilling har utelatt regjeringens målsetting om opprettelsen av europeiske villreinregioner. Knutshø villreinområde inngår i en av to europeiske villreinregioner, der det skal legges til rette for utveksling av dyr mellom villreinområdene (jf. ”Villrein og samfunn”, 2004). Villreinutvalget i Knutshø påpeker i sin høringsuttalelse at det er en utveksling av villrein i korridor mellom Knutshø og Sølnkletten i Markbulias nærområde. Dette bekreftes av Per Jordhøy (NINA) i telefonsamtale 27.06.13. Slike trekkruter er særlig viktige for den bærekraftig forvaltningen som skal sikre sammenhengende leveområder for villreinen innen de europeiske villreinregionene, som omfatter Dovre-Rondane regionen. ”-3.4.5.2 Trekk mellom områdene: Det er påvist ein del utveksling frå Sølnkletten både til Finnsjøfjellet, Knutshø (Einunnfjellet) og Rondane N”. NINA Rapport 339, 2008 I KU for temaet villrein er det utelatt at Knutshø villreinområde har antall kalv pr. 100 simle/ungdyr gått relativt mye ned fra 2002 til 2008. Det har NVE imidlertid påpekt, men utviklingen har vedvart til siste telling i 2012. I tillegg er det målinger på lav kalvevekt over et visst tidsrom, som sammen med reduksjon av antall kalver per. 100 simle/ungdyr ser ut for å bekrefte to tendenser på negativ utvikling for villreinen. ”-Analysene som er presentert i denne rapporten viser flere interessante og dels bekymringsfulle trender med hensyn til reinsdyras kondisjonsmål (slaktevekt og kjevelengde) og kalveandelen om sommeren (kalver / 100 SU). Når det gjelder kondisjonsmålene fant vi positive trender i Setesdal Ryfylke og tilsvarende finner vi en svak positiv trend i Snøhetta. På Hardangervidda ser vi tendenser til forbedringer, men denne trenden er ikke statistisk signifikant. Samtlige av disse bestandene har tidligere vært ved høy tetthet og har historisk hatt lave kondisjonsparametere. Motsatsen til disse bestandene finner vi i Knutshø og i Forolhogna, hvor dyreantallet har vært relativt stabilt over lang tid og hvor kondisjonsparameterne har vært høye. I disse bestandene finner vi nå en tydelig nedgang i samtlige kondisjonsparametere. Dette er tydeligst i Forolhogna, noe som kan skyldes at dataomfang og datakvalitet er noe lavere i Knutshø. Disse utviklingstrekkene er bekymringsfulle og vi vet ikke med sikkerhet hvorfor vi ser denne utviklingen”. NINA Rapport 885, 2012. Fornybar utbyggingen må spille på lag med naturen, det gjør ikke denne.

  Jarle Dalløkken

  Fredag 01.11.2013
  Hvis den politiske ledelsen i kommunen mener å henlegge saken uten å sjekke har utbyggerne kan bidra med så synes jeg det er respektløst gjort overfor bygdas innbyggere! Det snakkes om småpenger, vel, hvis millionbeløp er det så synes jeg man bare må sette i gang utbyggingsprosessen av Folldal bo- og servicesenter!

  Per Magne Ståland

  Onsdag 30.10.2013
  Olje- og energidepartementet hadde neppe etterlyst tilleggsuttalelse, hvis saken hadde vært så grundig behandlet som enkelte vil ha det til.

  Eli Larsen

  Tirsdag 29.10.2013
  Flott at det presses på for å få denne saken opp igjen. Tror ingen kan bestride at den mest miljøvennlige energien får vi fra de fornybare ressursene (vann, vind og sol). Begriper egentlig ikke hvorfor de såkalte miljøvernerne er så imot det? Å tro at det er mulig å redusere energibehovet i framtiden må da være å tro på julenissen en varm sommerdag? Særlig med tanke på flere ELbiler og utvikling av disse. Elektrifisering av jernbanene er og en ønskedrøm. Utover det vil utbygging bety mye for det lokale næringslivet, både under utbygginga og etterpå. Mange av motstanderne tror hele Einunndalen blir neddemt og ødelagt, det er selvsagt ikke tilfelle, sjøen blir bare noe større enn den er i dag. - Ingen setrer går tapt. - Det vil bli en sjø med rikt fiskeliv. - Den vil bli en naturperle (noen som synes Fundin er stygg? den var bare en liten pytt for 50 år sida) . STÅ PÅ FOLKENS. Dette fortjener Einunndalen, hele Folldal og omkringliggende bygder og ikke minst vi som bor her.

  Anita Tellebon

  Mandag 28.10.2013
  Godt initiativ Kjell! Folldal kommune har mottatt brev fra Olje- og energidepartementet (OED) tidlig i oktober hvor de nærmest oppfordrer kommunen til å komme med tilleggsuttalelse i saken – de ønsker at kommunen lager en vurdering rundt bl.a verdiskaping på kort og lang sikt. Klart ordfører og kommunestyret må komme med noe mer på dette området, kan ikke bare skvise det bort. Her er en adresse til siden hvor brevet fra OED ligger: http://folldal.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/813047_markbulia-folldal-arbeiderparti-krever-politisk-behandling Alle er ikke på nett Kjell, så jeg foreslår at du legger ut lister på butikkene i Folldal også. Oppfordrer fortsatt flere til å skrive under på kampanjen! Hva hadde Einunndalen og området vært uten Fundin, Marsjøen og Elgsjøen? Alle er oppdemt. Jeg mener vann forskjønner naturen, området hadde vært mer kjedelig uten disse. Jeg er overbevist om at det med avbøtende tiltak som ligger i konsesjonssøknaden vil bli enda finere og mer idyllisk med mer vann i Markbulia.

  Ståle Støen

  Torsdag 24.10.2013
  Dersom dette er ment som et innbyggerinitiativ, bør interesserte slå opp på paragraf 39 i kommuneloven om kjørereglene for slike underskriftsaksjoner.

  Kjetil Svanemyr

  Tirsdag 22.10.2013
  Jeg bestrider ikke at Folldal vil tjene noen kroner på en utbygging i Einunndalen. Men de beskjedne gevinstene oppveger ikke verdiene som går tapt. Jeg har derfor tillatt meg å skrive et utdypende motinnlegg på min egen blogg: http://www.djiihaa.com/?p=4448

  Elin Viken

  Tirsdag 22.10.2013
  Dette er en av innlandsnorges flotteste områder, ikke ødelegg idyllen for noen få kortsiktige kroner. Det blir for grådig!