1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Redd Leker´n

  Oslo
  Redd Leker´n
  Opprettet: 30.10.2014 av Catharina Vogt
  Sluttdato for signering: 30.11.2014
  Marienlyst Vel mener: -La Leker´n få leve, både som ettermiddagstilbud for 5.-7. klasse, juniorklubb, ungdomsklubb og naturlig møtested for beboere på Marienlyst i alle aldre! -Riv eksisterende bygg og bygg nytt på samme sted! -Finn et bra nok midlertidig tilbud til de unge i påvente av nytt bygg! -Sikre adekvat drift av Leker´n! -Øremerk midler til dette formål! -Involver nærmiljøet i prosessen! Bakgrunnsinformasjon: Om Leker´n: Kort om Leker´n Leker´n er en aktivitetspark og fritidsklubb som ligger i Marienlystparken. Brukerne kan benytte en rekke tilbud på stedet, og deltakere på ettermiddagstilbudet får et varmt måltid hver dag. Juniorklubb og Ungdomsklubb arrangeres minst én gang i uken. Blant aktivitetene barna kan være med på er Basketball, skating, tennis, fotball, four square, volleyball, aking, bruk av tråbiler og lekeapparater og treningsapparter. Inne finns discorom, sminkerom, datarom, bordtennis, diverse spillkonsoller med et utall spill, biljardbord, puterom og kjøkken med stue. I tillegg til alt dette arrangeres ulike temakvelder! Ikke rart stedet har flere hundre brukere! På Leker´n har de unge har et sted å være sammen, der alle får være med. De får voksenkontakt og hjelp til lekser. Leker´n gir valgfrihet for familier og for barna. Særlig viktig er denne valgfriheten for barn og unge som er i en alder der de skal få mer innflytelse over eget liv. Leker´n gir trygghet, det er sosialt og er den viktigste møteplassen for barn på Marienlyst! Marienlyst lekesenter ble startet i 1964 etter initiativ fra Marienlyst Vel. Bruk av Leker´n legger i dag sterk vekt på flerbruk og sambruk. Det er i større grad lagt opp til utendørsaktiviteter enn det som er vanlig for de fleste fritidsklubber. Utearealene på Leker´n blir i tillegg brukt av Marienlyst skole, barnehager, mosjonister, pensjonister og småbarnsforeldre. Senteret er også base for en rekke fritidsklubber og idrettslag som driver med skateboard, strandvolley, basketball og fotball. Adressen til Leker´n er Tusentrippen 5, 0361 Oslo. Bygningene til Leker´n bærer preg av slitasje, mugg, og råte. Enkelte steder kan man plukke fra hverandre plank. Inne gir panel etter, og det er store sprekker i vegger, karmer og tidvis stor høydeforskjell på gulv, fordi bygningene beveger så mye på seg. Inneklimaet er dårlig og det er dårlig lysforhold. Hovedbygget lar seg vanskelig temperere riktig. Det var dårlig med strøm, men dette er nå utbedret. Det tekniske ved bygget er godkjent, det samme er nødutganger og annen nødvendig sikring innvendig. Førstehjelpsutstyr er ok. Det bor rotter under bygget nå, men gift er enda ikke lagt ut, selv om Leker´n har bedt om det. Hadde bygget vært brukt til barnehageformål, hadde det blitt stengt på dagen! Det er også ille i Marienlystparken og Leker´ns uteområde! Fotballbingen er oversvømt av vann som kommer opp fra kumlokk. Lekeplassen er oversvømt av vann som kommer fra et ødelagt rør under den. Vannet renner videre ned over idrettsanlegget, og dette har over tid ført til jordansamlinger på basketballbanen. Kumlokket som kunne tatt unna vannet ligger for høyt (på utsiden av gjerdet, opp mot veien). Et annet kumlokk er helt tett av jord og dekket med løv. Asfalten sprekker opp mange steder, og dette skyldes i all hovedsak trærne på tomten. Flere av dem er råtne, og i fjor falt en meget tykk gren ned fra et av dem. Grenen er ikke fjernet enda, men treet er felt. Et annet tre med stor, markant sprekk i, hadde inntil nylig klatretau på seg. Rør og avkapp fra rørarbeid i Tusentrippen er lagt på Leker´ns område. Dette har blitt dratt rundt i parken. Det er dessverre også tidvis en del søppel i parken. Beboere på Marienlyst har i mange år blitt lovet en oppgradering av Marienlystparken og Leker´n. Budsjettkonferanse i bydelsutvalget bydel St. Hanshaugen 28.10.14: Dessverre ble vår mistanke om Leker´ns mulige fremtid bekreftet under budsjettkonferansen. Bydelen må spare 15 millioner kroner, delvis på grunn av overforbruk i 2014, delvis på grunn av fordelingsnøkler som slår uheldig ut i 2015 og at flere tjenester bydelen tilbyr blir lovfestet fra og med 2015. Bydelen har opplevd kutt i budsjettene i mange år. Kuttene for 2015 blir ikke like omfattende som først antatt, men det blir likevel betydelige endringer for postene som må salideres. Hvilke poster det blir er fortsatt usikkert, men Leker´n og Hammersborg er eneste konkrete, eksplisitte forslag til salidering i fremleggingen i går. Bydelsdirektør Ellen Oldereids forslag begrunnes med: -Det er ikke penger til drift av Leker´n. -Det er ikke penger til nytt bygg. Forøvrig eies bygningene av Omsorgsbygg. I fremlegging om Oppvekst- og nærmiljøavdelingen stod følgende under punkt om Kultur-og fritidsenheten: "-Aktiviteten ved Leker´n er avhenig av oppgradering av Leker´n eller overføres til Fagerborg ungdomsskole -Tilpasse driften til å treffe bydelens befolkning - Samarbeid med Fagerborg ungdomsskole vil gi bydelen mulighet til å spisse tjenestene -Etterskoletilbudene i Hammersborg og Leker´n opphører men tilbudene til våre barn med spesielle behov vil opprettholdes..." Det ble presisert muntlig at bydelen kun hadde hatt et møte med ny rektor ved Fagerborg skole, og at man hadde intensjonssamtaler om å bruke Fagerborg sine lokaler som et midlertidig eller permanent klubblokale. Det råder derfor stor usikkerhet om gjenomføringsevnen til ideen, og mange detaljer gjenstår. -Marienlyst Vel mener at Leker´n ikke vil bli det samme i Fagerborgs lokaler. Her mangler volleyballbane, tennisbane osv. (Se punkt om dagens tilbud på Leker´n) Tilbudet vil derfor ikke inkludere mye urbant friluftsliv. Uten ettermiddagstilbudet vil ikke "nye" Leker´n bli like dynamisk og tilbudet vi bli fattigere. Forøvrig er Fagerborg ungdomsskole langt fra etablert som ungdomsskole. Nylig ble ny rektor hyret, og selve bygningsmassen er fortsatt under oppussing. -Barnetrinnselevene må dessuten krysse Kirkeveien og gå til klubb lokalisert i en gigantisk ungdomsskole ved flytting av Leker´n. Både Marienlyst skole og Leker´n ligger i dag i Marienlystparken, og dagens vei til Leker´n fra skolen er derfor meget trygg. -Det er ikke vedtatt hva Leker´ns område alternativt skal brukes til. Blir det til eksempel barnehage, må området inngjerdes, hvilket vil minske gjennomgang i parken. Marienlyst Vel frykter det kan føre til større narkotikaproblematikk i Marienlystparken. Det er svært lite heldig så nærme Marienlyst skole. Tilsvarende, uten et bygg der utstyr til bruk ved anleggene kan lagres, vil ikke parken bli brukt like aktivt og fremstå like levende. -Det er meget dyrt å bygge en ny ungdomsklubb om Leker´n først blir lagt ned. -Marienlyst Vel støtter et tett samarbeid mellom Marienlyst skole, Fagerborg skole og nærmiljøet. Vedlagt ligger et vedtak fra i fjor. Saken oppdateres på marienlystvel.no og Marienlyst Vels facebookside! Her finnes også relevante bilder. Catharina Vogt, leder i Marienlyst Vel
  306 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Aron Riibe Moen

  Søndag 23.11.2014
  redd lekern

  Catharina Vogt

  Onsdag 05.11.2014
  Fikk du ikke skrevet under? Underskriftskampanjen fortsetter på underskrift.no under samme navn. http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5226 Vi trenger flere signaturer for å synliggjøre støtten til Leker´n Underskriftene fra "Redd Leker´n" på minsak.no er allerede sendt inn til Oslo kommune for å få den behandlet snarest mulig. Tusen takk for all støtte så langt!

  Catharina Vogt

  Mandag 03.11.2014
  Svar til Tore Wilken Nitter Walaker: Marienlyst Vel har ikke sagt at Leker´n er besluttet lagt ned, men at Leker´n vurderes lagt ned. Det må en mobilisering til for å være sikker på at dette ikke skjer. Torunn Kanutte Husvik, leder av bydelsutvalget understreket etter innlegget mitt på budsjettkonferansen at Marienlyst Vel og FAU må engasjere seg om Leker´n skal reddes. Hun sa videre at det er Omsorgsbygg som eier bygningene på Leker´n, og at Marienlyst Vel og FAU må henvende oss til dem da kommunen kun leier lokalene til Leker´n. Det er Omsorgsbygg som må investere i ny byggmasse. Siden Leker´n er et tilbud som omfatter brukere fra flere bydeler, og mente Husvik at Marienlyst Vel og FAU kunne påvirke budsjettene til de øvrige bydelene. Leker´n er mer enn bare en ungdomsklubb 1 kveld i uken for ungdomselever: -et ettermiddagstilbud for barn fra og med 5. Klasse t.o.m. 18 år -ungdomsklubb en dag i uken -juniorklubb en dag i uken -åpent for brukerne på lørdager -uteområdet er et viktig samlingspunkt på Marienlyst for beboere i alle aldre, mye takket være aktiviteten på Leker´n -I følge Undervisningsbygg blir ikke Fagerborg ferdigstilt før til sommeren. Det fins derfor ingen adekvate lokaler her før tidligst skolestart 2015. -Forøvrig mener Marienlyst Vel at det ikke er naturlig for 5.-7. Klassinger ved Marienlyst skole og oppsøke et ettermiddagstilbud ved en stor ungdomsskole. -Uteområdet til Leker´n utgjør en viktig del av tilbudet til barn og unge. Fagerborg har ikke tilsvarende uteområdet. Det står eksplisitt i presentasjonen til bydelen at: “…etterskoletilbudene i Hammersborg og Leker´n opphører men tilbudene til våre barn med spesielle behov vil opprettholdes..." Marienlyst Vel er bekymret for at barn med spesielle behov vil stigmatiserer ytterligere om de blir alene om å få et tilbud. I dag får denne gruppen delta i aktivitet sammen med andre barn. Forøvrig er det godt kjent at ikke alltid er lett for bydelen og kommunen å identifisere hvilke barn som trenger hjelp. Leker´n er et viktig lavterskel tilbud, som er viktig for barn i bydel St. Hanshaugen, bydel Frogner og bydel Nordre Aker. Tettere oppfølging av barn og unge forebygger rusmisbruk, kriminalitet, arbeidsløshet og det blir lettere å plukke opp barn utsatt for omsorgssvikt eller som har andre behov. Bydelsdirektør Ellen Oldereids sier at grunnen til at -Det er ikke penger til drift av Leker´n. -Det er ikke penger til nytt bygg. Forøvrig eies bygningene av Omsorgsbygg. Bydelsutvalget har ikke vedtatt budsjett enda, og bydelsutvalget består av flere partier enn Venstre. Leker´n er ikke et lovfestet tilbud, det gjentok en ansatt i bydelen senest i dag på møte ved Marienlyst skole. Med dette som bakgunn, blir det da naivt å mene at lokalsamfunnet ikke bør engasjere seg.

  Tore Wilken Nitter Walaker

  Mandag 03.11.2014
  Venstre i bydel St.Hanshaugen opplyser at "det ble opplyst på budsjettkonferansen at det vil være nødvendig å vurdere alternative plasseringer i en periode dersom lokalene skal oppgraderes. Det tolket Marienlyst Vel til at klubben skulle legges ned, men det var ingen slike signaler fra administrasjonen (som dessuten vet at BU ikke ville gått med på det)."

  Arve Finkenhavn

  Fredag 31.10.2014
  Dette blir for dumt i verdens rikeste land. Som besteforeldre skjønner vi ingen ting av den politikk som byrådet og bydelen fører ovenfor barn og ungdom.

  Marianne Thoresen

  Torsdag 30.10.2014
  Kan vi ikke stole på hva som står i bydelens vedtak? "Gode fritidstilbud gir et unikt tilbud til ungdom og er en viktig investering i den oppvoksende generasjonen. Ikke minst er dette viktig i en semtrumsbydel." - Gjelder ikke dette lenger? De sier videre: "Bydelsutvalget vil derfor understreke at fritidsklubbane i bydel St. Hanshaugen skal beholdes og videreutvikles i årene som kommer." - Hvem står ansvarlig for dette vedtaket? De ba bydelsdireltøren legge frem en sak for Båydelsutvalget etter jul med en tilstandsvurdering av bygningene på Lekern. Vi kjenner tilstanden, men det kan kanskje være på sin plass å henvende seg til byfelsdirektøren og be om å få det forslaget til "opptrappingsplan for utvikling og videre drift av Lekern" som bydelsutvalget bestile i fjor (eller når dette vedtaket er fra).