1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevaring av samfunnshuset Lambertseter gård

  Oslo
  Bevaring av samfunnshuset Lambertseter gård
  Opprettet: 17.08.2015 av Lambertseter gård
  Sluttdato for signering: 17.09.2015
  Stopp byrådets ”struping” av samfunnshuset Lambertseter gård ! Rimelig leie av forenings-og samfunnhus er en kommunal tjenesteyting i Oslo som i landet for øvrig. En tilnærmet likestilling med idrettslivet var målsettingen da bystyret vedtok at Lambertseter gård skulle bli et hus for foreningsliv. Det var bakgrunnen da ordfører Rolf Stranger, etter at et enstemmig bystyre hadde bestemt det, heiste flagget utenfor Lambertseter gård første gang 4. juni 1958 og erklærte samfunnshuset for åpnet. Våningshuset til gården var ombygd innvendig for å legges til rette for forenings-og kulturliv. Kommunen ga da huset uten å måtte betale husleie og kommunale avgifter til 24 foreninger som opprettet Foreningen for Lambertseter gård, som fra da av har stått for drift, fornyelser og vedlikehold, både inn-og utvendig i 57 år. Det var kommunens vilkår at forenings-og kulturlivet skulle betale lavest mulig leie for å benytte huset, og at de skulle ha prioritet til å få leie i stedet for private selskaper. Prioriteten har stått i vedtektene siden foreningen ble stiftet i 1957. Foreningen har nå 27 medlemmer og det nevnes at blant dem er en sjakklubb med både senior og barn/ungdomsavdeling, et husflidslag, det lokale historielaget, flere humanitære og politiske foreninger, to bridgeklubber og flere andre. Også skolekoret og andre kor som har huskonserter er medlemmer. De opptar 70% av kapasiteten i huset med virksomhet som gir et yrende liv uken gjennom, men leiesatsene er så lave at utleie til foreningslivet, en musikkskole og to kunstmaleskoler bare står for 30% av leieinntektene. Resten av inntektene er fra selskapslivet der jubileumsfeiring, navnefester, konfirmasjons-og dåpsselskaper, samt at det svært ofte er minnesamvær på gården etter bisettelser, er det som oftest foregår. Slik ønsker foreningen å leie ut den bevaringsverdige bygningen, og det er et mål å gjøre det til ”folkelige” utleiepriser. Fra å hatt 0 i husleie og ikke bli belastet kommunale avgifter slo så byrådspolitikken inn fra 2009. Det ble 80.000 i husleie, men det skal bli verre. Nå i juli 2015 kom et kontraktstilbud som baserer seg på en politikk der det heter at Lambertseter gård og andre kommunale eiendommer med tilsvarende aktiviteter skal betale markedsleie, nærmere definert som ”den høyeste leiepris som markedet vil betale”. Husleien som tilbys er å gå fra 0 som det var i de første 51 år, via kr. 80.000 i 2009 til at det nå i 2015 skal bli en totalkostnad på de områdene Oslo kommune er involvert i på kr. 260.000, altså en tredobling fra 2009 når også kommunale avgifter kommer til og foreningen selv pålegges å gjøre avtale og betale et snøryddingsfirma. Det er et nytt ansvar som blir pålagt. Byrådet definerer gården som et næringsbygg i kontrakten og da vil det også bli skatt på eiendom, sier kontrakten. Helt uhørt for et ikke-kommersielt drevet samfunnshus ! Det ofte fremholdte argumentet om at i ny kontrakt sies det at utvendig vedlikehold blir overtatt av EBY, holder ikke. Kommunen har uttrykt at vedlikeholdet både inn-og utvendig er tilfredsstillende. Da kan ikke kostnadsøkningen koples til at EBY skal overta det utvendige vedlikeholdet. EBY sier jo at det er tilfredsstillende vedlikehold. Og slik er det både fordi foreningen driver et bevaringsverdig hus som iflg Byantikvaren, et hus som er selve smykket” på Lambertseter. Foreningen vet også at det er nødvendig å drive godt vedlikehold når noe som er en utleiebygning ikke skal forfalle. Derfor må foreningen ha vedlikeholdet selv slik de har hatt i 57 år ! Foreningen for Lambertseter gård har lenge sett hvilken politikk som gjelder i Oslo siden de fikk husleie første gang i 2009, og iverksatte i 2013 det første innbyggerinitiativ som ba om at gården må å komme over i et nytt kontraktsforhold med Kulturetaten i stedet for den mer næringsorienterte Eiendoms-og byutviklingsetaten som er politisk underlagt byråd Bård Folke Fredriksen. Men det har vist seg at det forrige innbyggerinitiativet satset for ensidig på det. Vi nådde ikke frem og byråd for byutvikling har bidratt til det ved å erklære at Lambertseter gård ikke ”er kulturell nok”. Et vell av forenings-og kulturliv som gården har er ikke nok i byrådens øyne sammenlignet med en annen fredet kommunal bygning, selv om slike forhold ikke har det minste med driftsutgiftene å gjøre. Byrådet mener dessuten at Lambertseter gård ikke fortjener noen form for kulturbevilgninger, og situasjonen er at når det iht. foreningens vedtekter ikke kan tas sikte på å ”fryse ut” det leieprioriterte foreningslivet ved å heve prisene voldsomt Driften kan etter å ha blitt påtvunget det nye kostnadsnivået i ny kontrakt med markedsleie bare drive til pengene i kassa tar slutt. Derfor krever vi at Oslo kommune sikrer Lambertseter gård et leienivå som dagens brukere kan leve med. VI OPPFORDRER BYENS BEFOLKNING TIL Å SIGNERE INNBYGGERINITIATIVET MED DET MÅL AT LAMBERTSETER GÅRD KAN FÅ DE ØKONOMISKE VILKÅR FRA OSLO KOMMUNE SOM FORENINGS-OG KULTURLIV KAN MAKTE. BYSTYRET SKAL AVGJØRE SAKEN, IKKE EN KOMITÊ.
  1135 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  11 kommentarer:

  Kai Adelsøn og Ivar Sekne

  Torsdag 17.09.2015
  Vi i aksjonskomiteen for bevaring av Lambertseter gård som samfunnshus og styret i Foreningen for Lambertseter gård takker for en enorm respons og interesse for vår sak og innbyggerinitiativet som avsluttes idag 17. september 2015. Det har vist seg at folk IKKE vil ha markeds-og kommersiell tenkning tvers igjennom hele samfunnet. At de i denne sammenheng ønsker at foreninger, kulturelle og frivillige aktiviteter, med lave leiesatser, skal kunne fortsette sin bruk av lokalene på gården, samt også at alminnelige folks selskapsliv ikke skal "prises ut med den følge at huset også kan bli stående tomt istedet for at det er jubileumsfeiring, konfirmasjons-, dåps-,navnefester, samt minnesamvær, som dominerer annen utleie enn de 70% av kapasiteten som det frivillige forenings-og kulturlivet opptar. Opprinnelig i 1958 var det politikernes hensikt med et samfunnshus at det skulle være en tjenesteyting til folk fra vår "felleskasse" og Foreningen for Lambertseter gård har derfor i 57 år også villet se på ansvaret for driften av det som et samfunnsoppdrag. Gården benyttes mer enn noensinne nå av forenings-og kulturliv og slik vil vi at det skal fortsette. Vi takker for engasjementet til alle som har sluttet seg til innbyggerinitiativet. Det gir stor stimulans til videre arbeid med saken og med driften av gården i fremtiden.

  Lambertseter skoles FAU

  Onsdag 16.09.2015
  Vi ser gjennom presentasjonen av innbyggerinitiativet at det er mange foreninger i vårt nærmiljø som har stor glede og nytte av å leie Lambertseter gård. FAU på Lambertseter skole støtter derfor aksjonskomiteen for bevaring av huset som samfunnshus for å sikre frivillige organisasjoner og kulturlivet fortsatt gode rammevilkår ved bruk av Lambertseter gård. .

  Willy Klein

  Tirsdag 15.09.2015
  ...................... og i dag ser vi at Oslo har gitt sin tilbakemelding. Rødgrønt - og ikke minst MDG - er nok bra for bevaring av Lambertseter Gård uten ekstreme avkastningskrav.

  Jens Petter Homleid

  Mandag 07.09.2015
  Godt jobba! Ideologi trumfer det meste på høyresiden. Frivillighet bidrar ikke til BNP. Er det logikken tro!

  Knut Hedemann

  Torsdag 03.09.2015
  Her må alle gode krefter samles og slåss for samfunnshuset Lambertseter Gård. Det må aldri bli et utleiested for EBY med markedsleie for kontorlokaler!

  Evelyn Faugli

  Tirsdag 01.09.2015
  Prøvde å underskrive, men fikk bare ugyldig postnummer

  Jon Nordberg/ Nordstrand Venstre

  Tirsdag 01.09.2015
  Oslo bystyre vedtok i 2011 at eiendoms- og byfornyelsesetaten EBY skal kreve markedspris av alle sine leietakere. Nordstrand Venstre ønsker å få flyttet Lamberseter Gård fra EBY til kulturetaten for å oppnå andre rammevilkår. Gården bør få opprettholde status som samfunnshus og garanteres økonomiske vilkår som gjør fortsatt drift mulig. En god løsning kan være samme driftsmodell som Villa Lilleborg på Ormøya, hvor leietaker forplikter seg til avtalefestet vedlikehold og at huset benyttes i vesentlig grad av frivilligheten og til kulturformål. Vi ønsker at kommunen tilbyr flere av sine lokaler og utearealer til bruk for frivilligheten.

  Oddvar Aasen

  Torsdag 27.08.2015
  Fabian Stang sier Oslo kommune ikke trenger flere inntekter når han diskuterer eiendomsskatt med Arbeiderpartiet. Spør han derfor om hvorfor han må legge om driften på Lambertseter gård? I Oslo har dere jo penger til alt, forstår jeg Stang rett

  Asbjørg Javnes Lyngtveit

  Søndag 23.08.2015
  Nordstrand Arbeiderparti har trykt opp en brosjyre hvor vi sier nei til full markedsleie og ja til et yrende organisasjonsliv på Lambertseter Gård. Denne deler vi ut på stands o.l. i valgkampen. Jeg har selv holdt appell om saken foran Lambertseter Senter 22. aug. Dette må vi få til! Hilsen BU-lederkandidaten fra Nordstrand Arbeiderparti

  anita haugen

  Fredag 21.08.2015
  Typisk de blå å se penger i alt, men jeg er ikke så sikker på om det er noe bedre med de andre partiene. Penger gjør noe med folk. Uansett så er jo dette helt hårreisende.

  Ann Nordal

  Torsdag 20.08.2015
  Ja, og så får alle benytte kommunevalget i september til å stemme riktig. Stem rød- grønt for å få markedsliberalistene vekk fra makta i Oslo. De har herjet alt for lenge.