Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vedlegg: Innbyggerinitiativ for å bevare Ekebergsletta og friområdene rundt for byens befolkning og kommende generasjoner - Sak 984

  Oslo
  Vedlegg: Innbyggerinitiativ for å bevare Ekebergsletta og friområdene rundt for byens befolkning og kommende generasjoner - Sak 984
  Opprettet: 25.04.2016 av Kari Bjørklid
  Sluttdato for signering: 25.05.2016
  Innbyggerinitiativet for vern av Ekebergsletta fikk i løpet av et døgn godt over 300 underskrifter. (https://minsak.no/sak/984) Saken er sendt kommunen! For at flere skal få anledning til å signere oppretter vi et vedlegg til initiativet som ettersendes kommunen før behandling. Politikerne sitter i disse dager og bestemmer fremtiden til Ekebergsletta og det er viktig å vise hvor mange som faktisk bryr seg om å få på plass en helhetlig områdeplan som sikrer vern av området for befolkningen og kommende generasjoner. Innbyggerinitiativet lyder som følger: Det er igjen fremlagt søknader for utbygging ved Ekebergsletta. Friområdet for allmenheten reduseres bit for bit. Mer og mer av området trues av en privatisering i form av større og mer omfattende installasjoner og bygninger fra ulike aktører. Siden kommunen kjøpte området i 1889 har området vært høyt verdsatt som rekreasjonsområde for hele byens befolkning. Tilsynelatende med små endringer gjennom årenes løp. Men kjører man arealdisponeringen for området i hurtig film, ser man at en serie enkeltvedtak har spist opp betydelige arealer til en rekke utbyggingsformål. Tiden er overmoden for å verne området mot det stadige presset fra ulike særinteresser. Vi ser med stigende bekymring at organisasjoner og næringsinteresser sammen prøver å utnytte området til mer kommersiell og til nytte for egen virksomhet. Ifølge Friluftslovens § 11 skal ikke særinteresser få gå ut over andre viktige brukerinteresser. Vi ønsker ikke at et vern av området skal umuliggjøre eller stanse aktiviteter som allerede er en naturlig del av aktivitetene på sletta eller kommunens drift av den. Men vi ønsker at området som defineres av Områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark vernes mot utbygging og nye installasjoner. Og at hele området vurderes som ett planområde. Vi anmoder derfor om at Ekebergsletta vernes varig etter naturmangfoldloven som landskapsvernområde, eventuelt i kombinasjon med vern etter kulturminneloven. --- Nærmere begrunnelse av forslaget: Naturmangfoldloven sier dette om verneformen landskapsvernområde (§36): Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som alene eller sammen med andre tiltak kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak skal tilpasses landskapet. Det skal legges vekt på den samlede virkning av tiltakene i området. I forskriften kan det gis bestemmelser om hva som alene eller sammen med andre tiltak kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig, om krav til landskapsmessig tilpassing, og om ferdsel som ikke skjer til fots. Vi mener at samtlige av de mulige verneformålene er oppfylt, hvilket i seg selv er enestående. Disse verdiene er godt utredet av kommunen i ”Områdeprogram for Ekeberg by- og idrettspark” av mars 2015. Vi ser fram til at Oslos politikere nå tar et overordnet grep og stanser bit-for-bit-forvaltningen av det fantastiske Ekeberg-området. Et slikt grep vil bli stående i Oslo bys historie som en varig redningsaksjon for et helt knippe med verdier, til glede for allmennheten.
  4708 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  51 kommentarer:

  Irene Galåen

  Fredag 10.06.2016
  Det er skremmende om dette naturområdet blir brukt til bebyggelse. Ekebergsletta og områdene rundt blir brukt av mange, og er et flott utfartssted for byens mennsker. Dette kan dere ikke gjøre!

  Jan Haslev

  Fredag 27.05.2016
  Skulle så gjerne signerat, men saken er jo lukket. Det er alt for lett for yre politikere å ta hastebeslutninger som aldri kan tilbakekalles. Tenk på din egen glade i dette området, og la kommende generasjoner få dele dine opplevelser.

  Kari Bjørklid

  Onsdag 25.05.2016
  At så mange har signert sier mye om at Ekebergsletta er viktig for mange, også uorganiserte. KFUM, BSK eller andre særforbund er det ingen som har noe imot. De gjør en flott jobb, men å bygge ut bugninger på randsonene av Sella er stikk i strid med sunn fornuft. På sletta kan man fokusere på uteaktiviteten, i ro og fred eller sammen med andre! Som mange har sagt og skrevet: områet er et friområde ikke bare for nabolaget, men for hele Gmalebyen og etterhvert Bjørvika og Lodlaen hvor det vil bo veldig mange menneseker. La dette området bestå mest mulig som det er. Oppgrader gjerne stene med bark, og drener gresslettene, men ikke bygg store tribuneanlegg og andre adminstrrasjonsbygg. De kan legges andre setder med mer plass! KFUM har stående tilbud fra Bydel Søndre Nordstrand om en tomt. Hit kan de alle flytte sine planer og etablere et elite opplegg der. La sletta være småslkale og nærmiljøpreget!

  Sissel Brinchmann

  Onsdag 25.05.2016
  Ekebergsletta var i utgangspunktet ment å være et friområde for byens befolkning, uten hindringer for ferdsel og bruk. Vi må anta at området i framtiden vil utsettes for stadig sterkere press i samband med planer om utbygging av diverse permanente installasjoner og/eller boliger. Vi skylder kommende generasjoner å stå mot dette presset for å sikre dette unike, grønne området mest mulig uberørt for framtiden.

  Sissel Jacobsdatter

  Onsdag 25.05.2016
  Signert! Viktig å verne friområder som er brukt av så utrolig mange mennesker året rundt!

  Thore Erik Knudsen

  Søndag 22.05.2016
  Nå må denne raseringen av sletta ta slutt .

  R. Edmann

  Torsdag 12.05.2016
  Alle hovedsteder i Verden har sitt spesielle friområde. Oslo har sin, og den vil vi beholde. Ekebergsletta er et arvestykke som tilhører byens befolkning.

  Roar Edmann

  Torsdag 12.05.2016
  Alle hovedsteder i Verden har sitt spesielle friområde. Oslo har sin, og den vil vi beholde. Ekebergsletta er et arvestykke som tilhører byens befolkning.

  Roar Edmann

  Torsdag 12.05.2016
  Alle hovedsteder i Verden har sitt spesielle friområde. Oslo har sin, og den vil vi beholde. Ekebergsletta er et arvestykke som tilhører byens befolkning.

  Roar Edmann

  Torsdag 12.05.2016
  Alle hovedstater i Verden har sitt spesielle friområde. Oslo har sin, og den vil vi beholde. Ekebergsletta er et arvestykke som tilhører byens befolkning.

  Elisabeth Torsnes

  Fredag 06.05.2016
  Ekeberg er en uvurderlig perle for små og store. Jeg har utrolig mange gode minner fra Ekeberg. Jeg ønsker jeg at alle kan ha muligheten til å ha det fint på Ekeberg.

  Heidi rygh

  Fredag 06.05.2016
  Signert :)

  Odd Sigurd Svendsen

  Fredag 06.05.2016
  Jeg har bodd på Simensbråten i hele mitt 76 årige liv, og sett hvordan bit for bit av sletta bygges ned av forskjellige interesser. Skal det fortsette slik vil sletta forsvinne som friområde for alle. Nå må politikerne her i byen manne seg opp og få et varig vern av sletta.

  anne esbensen

  Torsdag 05.05.2016
  Ekebergsletta betyr mye for hele Oslo regionen -

  Trudy Mørk Wollbraaten

  Torsdag 05.05.2016
  signert!

  synøve marie askildsen

  Onsdag 04.05.2016
  Ekeberg har betydd all verden for meg som vokste opp i gamlebyen.. En herlig plass <3

  Unni Løkken

  Onsdag 04.05.2016
  Signert :-)

  Kari Bjørklid

  Tirsdag 03.05.2016
  Slutter meg fullt og helt til Knut Hegnas kommentar her. Det må stanse at bånnlegging av små og store områder stadig spiser seg inn på dette fantastiske området som alle kan glede seg over. Det er jo ikke slik i dag at KFUM og Bekkelaget Sportsklubb med mange flere ikke kan drive aktivteter her, slik det er! Nå må dette området få et vern som ivaretar det for etteriden! Det gjør man ikke ved å bånnlegge en masse områder med bygg og andre installasjoner.

  Knut Hegna

  Tirsdag 03.05.2016
  Til Robert Hagen. Det gjelder ikke KFUM spesielt. De fleste som ønsker å båndlegge arealer sier som Albert Åberg: jeg skal bare. I de drøye 50 årene jeg har bodd her har jeg sett friarealer på Ekeberg både komme og gå. Fra 60-tallet og utover ble stadig nye biter lagt til friområdene: Heimevernsbrakkene (etter tyskerne), de gamle garderode- og dusjanleggene på sørsida av Ekebergbanens sidespor, sidesporet, den militære forlegningen ved innkjørselen til Ekeberghallen, håndballbanene, innringen av sikahjortene, bueskytterarenaen, den store låven på Smedstua brant. Alt forsvant og økte verdien av friområdene, selv om anlegget av campingplassen pekte i en annen retning. Jeg husker ikke helt tidsrekkefølgen, men jeg mener at det startet en omvendt utvikling på begynnelsen av 80-tallet. Mange forslag om båndlegging av arealbiter. "Skal bare" var argumentasjonen, da som nå. Noe ble aldri noe av, f.eks ønsket fra Tennisforbundet om nasjonalt tennisanlegg (kom på Hasle i stedet), cricketbane og -hus, men Ekeberghallen med tilliggende herligheter, tre kunstgressbaner for fotball med høye gjerder, minigolf, "driving range" for golf (nå nedlagt), stadige utvidelser av Thorsens anlegg, rideanlegg på svenskesletta. Det har vært snakk om å asfaltere områder ved campingplassen for å gi parkeringsplass til turistbusser som skal til skulpturparken, for å nevne noe. En framtidsrettet politikk for Ekebergområdet er å stanse båndlegging av små og store arealer og å øke friområdene som tur- og tumleplass (Rolf Hofmos uttrykk) for byens befolkning. Les hva Vera Thorsrud Ouff skriver lenger ned her. Med forbehold om feil og utelatelser (alt tatt fra hukommelsen :-))

  Sissel L. Morrissey

  Tirsdag 03.05.2016
  Dette var mitt barndomsparadis, med hester og riding på EKT-rideskole. La det bestå for all ettertid. Et viktig pluss for hele området rundt og enda lenger. Jeg må hvert år, flere ganger, ta turen til Ekebergsletta å nyte, bare nyte utsikten, kafèen og hestene, samt alle de andre fuglene og dyrene.

  Sigurd Slåttebrekk

  Tirsdag 03.05.2016
  Det er fantastisk å se et slikt engasjement for Ekebergsletta! Vern av sletta er på god vei til å bli Norges største innbyggerinitiativ!!!

  Robert Hagen

  Tirsdag 03.05.2016
  Jeg er vokst opp i nærheten av Ekeberg og gikk på Ekeberg samt Brannfjell skole. Har alltid brukt Ekeberg som et friområde både som barn og i voksen alder. Trening, tur med hunden, lek med barna og alt annet som Ekeberg kan brukes til. Jeg ville satt stor pris på en dukkert i samme område, og det ville vært en fryd å se barnebarn få enda bedre tilrettelagte treningsmuligheter enn det finnes i dag. Det er ikke rasering av sletta å gi dette tilbudet til befolkningen i nærområdet, når det eneste som blir borte er en krattskog og noen trær som har kommet de siste årene. Stå på KFUM, vi er mange som støtter om ikke akkurat på denne siden:)

  Anne Bergan

  Tirsdag 03.05.2016
  Vokste opp her. I dag er det viktigere enn noensinne å ha store grønne arealer tilgjengelig !

  Tom Engebretsen

  Tirsdag 03.05.2016
  Mange gode minner som ungdommen nå også må få oppleve fremover!!

  Gro Enger

  Tirsdag 03.05.2016
  Husker jeg satt bakpå sykkelen og ble kjørt til bassenget på Ballsletta

  Stig Løvstrand

  Mandag 02.05.2016
  Ingen skal få lov til å bygge noe her, dette er en av de få grønne lungene i Oslo og den skal bevares! Fantastisk flott plass for å koble av fra hverdagens mas og tjas :-)

  Torunn J. Sæther

  Mandag 02.05.2016
  Ekebergsletta må få være som i dag. Ingen utbygging!

  Tor Egeberg

  Mandag 02.05.2016
  Var mitt barndoms rike - må bevares for etterslektene

  Ingunn Alver

  Mandag 02.05.2016
  Bodde 3 år i Oslo. Hadde daglige turer på Ekeberg. Dette området må bevares!

  Ketil Engstrøm

  Mandag 02.05.2016
  Så det er forbudt å kjøre bil i byn, men å byggut Ekerbergsletta er greit. Heia miljøpartit de gale.

  Kari Ruud

  Mandag 02.05.2016
  Den gang landet og byen var fattig ble dette området kjøpt til byens befolkning -sammen med urskogen på Ekeberg. For rekreasjon og naturopplevelse. Det ble også anlagt hageparseller.

  per Gran Werner

  Mandag 02.05.2016
  Min bestefar skipstømrer tok med sine tre barn på dagstur på Søndager. de gikk i fra waterland til svenskesletta spiste nisten og så ut over byen. Min mor tok med seg sine barn til Ballsletta og svenskesletta hvor vi spiste matpakke og så ut over byen før vi tuslet fornøyde hjem over Ekebergsletta over Brannfjeld og hoppbakken. jeg har tatt med mine barn til hoppbakken og aking på Brannfjeld. Norwaycup,dressurkurs , bueskyting, minigolf EKT etc etc.... Ja aktivitetene er mange og for alle enten en vil se på alt som skjer eller delta i noe. Skulle dette bli begrenset eller borte er det dessverre et pulserende byliv som dør. Har man plassmangel til alle som skal bo i denne byen må man heller se på utnyttelsen av tomtearealer det i dag står utidsmessige gamle og dårlige bygårder.

  Ingrid De Long

  Mandag 02.05.2016
  ALLE trenger grønne lunger både som barn, ung og voksen. Det ligger ikke naturlig for alle å gå en tur i skogen og svære deilige grønne sletter å rusle eller løpe på frigjør mye i en kropp. Bygge svømmehall som ikke vedlikeholdes/kan brukes når det er gått litt tid? Her er det bare noen som skal markere seg og andre slenger seg på for å tjene penger.

  Torun Sending

  Mandag 02.05.2016
  Vokste opp på Lambertseter - klart Ekeberg skal bevares :) Har så mange gode minner derfra :)

  Åse Kristine Angermo

  Søndag 01.05.2016
  Ikke prøv å røre Oslo fineste rekreasjonsområde!!! Vokste opp på Ekeberg, men har nå flyttet ut av Oslo. Kjører ofte inn for å gå turer på Brannfjell og Ekebergsletta!

  camilla niko

  Søndag 01.05.2016
  jeg er vokst opp på bekkelaget så dette godtar jeg ikke

  Karin Beate Gaarder

  Søndag 01.05.2016
  Jeg bor nå i Fredrikstad. Når jeg allikevel skriver under, er det fordi jeg vokste opp på Lambertseter og vet hvor viktig dette området er for mange i Oslo. Under oppveksten var vi ofte på Ekeberg. Vi gikk turer der, dro dit for å sole oss om sommeren, og fikk nærkontakt med dyr hos Thorson. Det var også arrangementer av forskjellige slag, f.eks. på St.Hans-aften. Det er ikke bare beboerne i området som bruker området. Jeg har en søster på Lambertseter og en sønn på Holtet, og når jeg er på besøk går vi gjerne på Ekeberg.

  Vera Thorsrud Ouff

  Søndag 01.05.2016
  Det forundrer meg hvis Ekebergsletta skal brukes til annet enn rekreasjonsområde! Selv om jeg ikke bor i Oslo lenger betydde Ekeberg alt for meg under oppveksten i Gamlebyen. Det å komme vekk fra bilstøy og forurensing, ha et sted å ake og gå på ski, en badeplass, og den gang et område med masse dyr. Det kan ikke sies hvor mye denne perlen betydde. Som voksen tok jeg med meg sønnen min og lot han også få oppleve mine barndomsgleder. Og jeg tok med barnegrupper i forbindelse med jobben min... Det ville forundre meg om ikke behovet er like mye til stede nå enn på 60-80 tallet! Ta vare på plassen. Den er gull verd!

  Anne Lystad

  Søndag 01.05.2016
  Jeg har vokst opp på Brannfjellet og Ekebergsletta var min tumleplass. Selvom jeg har flyttet er dette en hjertesak for meg.

  Tove Hennum

  Søndag 01.05.2016
  Selvom jeg ikke er en hyppig gjest der lenger så, syns jeg at man må bevare sletta, jeg bodde i vallhallveien mineførste 12 år og gikk på Ekeberg skole og brukte sletta i friminuttene. Sier vern om sletta .....

  Mariann O

  Søndag 01.05.2016
  Har flyttet fra Ekeberg, men bodde der i 6 år, og Ekebergsletta er så utrolig viktig for nærmiljøet! Den ble flittig brukt da vi bodde der, og besøkes fremdeles hvis vi er i Oslo. Bevar sletta! <3

  Toril Sandtorv

  Søndag 01.05.2016
  Ikke bekymringsfullt bare som nabo, sletta er et rekreasjonsområde og en turistattraksjon, - et areal der både dyr iog mennesker enkelt kan finne hvilepuls og ro i kort avstand fra mylderet ellers. Tenk langsiktig!!

  Sidsel Andersskog

  Lørdag 30.04.2016
  Har flyttet ut av Oslo, men Ekebergsletta har vært besøkt ved ulike anledninger opp gjennom årene, selv som barn vokst opp på Abildsø. Senere med egne barn på tur i Oslo. La gressematta forbli grønn, den er unik i bysammenheng og bør vernes for alle fremtidens familier og barn

  Attpaaklatt Ingemar Furubakken Eriksen

  Torsdag 28.04.2016
  va få, les på nytt!! ;D

  Erik Moxnes

  Torsdag 28.04.2016
  Vedtak i Søndre Nordstrand BU for noen minutter siden: "Bydel Søndre Nordstrand inviterer KFUM til å starte en dialog om å anlegge sin arena på et egnet sted i Bydel Søndre Nordstrand. Bydelsutvalget forutsetter at det foretas en grundig konsekvensutredning med tanke på ulemper for landskap, dyreliv og allmenn tilgjengelighet til friluftsområder, holdt opp mot potensielle fordeler et slikt anlegg kan gi for området Søndre Nordstrand og befolkninga her."

  Erik Moxnes

  Torsdag 28.04.2016
  Den bydelen i oslo som har mest ledig plass, er Søndre Nordstrand. Feltet langs vestsiden av Europaveien mellom Mortensrud og Lofsrud har fordelen av god kommunikasjon - direkte innkjøring fra motorvei og enda bedre: rett ved Mortensrud T-banestasjon og bussterminal!

  Jon Nordberg

  Torsdag 28.04.2016
  Har KFUM og svømmeklubben overhodet vurdert andre steder? Er ikke et mulig alternativ ved Lambertseter skole, hvor vi nå får en fin flerbrukshall. Ser ut til å være god plass der?

  Kari Bjørklid

  Onsdag 27.04.2016
  Nordstrand Arbeiderparti har vedtatt enstemmig å si ja til utbygging! Forferdelig korttenkt og naivt. Svømmehall og barnehage er agnet! Hva sier de når bekkelaget Sportsklubb vil ha det samme? Del og signer!

  Rolf Lasse Lund

  Onsdag 27.04.2016
  Om det er noe sted det ikke er mangel på muligheter for fotball-utfoldelse, så er det på Ekebergsletta. Arbeiderpartiet har vel alltid stått for masseidretten og ikke la fotball-eliten legge premissene. Det bør også gjelde Ekebergsletta.Skriv under!

  silje nergaard

  Tirsdag 26.04.2016
  Grønne lunger som gir folk muligheter for pusterom i hverdagen er viktigere enn noen gang i vår by, og disse må vi verne om. Ekebergsletta ble gitt til Oslos befolkning I 1889 for at de skulle kunne “ nyde frisk luft og adspredelse I smuk natur.” Kjære politikere, tenk grønt og tenk på framtiden. Ikke frarøv folk disse viktige grønne områdene som vi har igjen I byen vår. Fred Ekebergsletta.

  Einy Langmoen

  Tirsdag 26.04.2016
  Dette er et helt realistisk scenario: Områdeplanen vedtas før sommeren. Arealet på vestsida av Ekebergsletta ( der f.eks. Ekeberghallen ligger) frigis til idrettsutbygging. Da blir sterke krefter i AP og Høyre fornøyde, og de kan gå med på å frede østsida, med unntak for bygging av rundløype, skianlegg, sykkelanlegg m. m. Det eneste sm muligens kan stoppe dette, er hvis mange nok signerer initiativet. MDG har gått til valg på fredning. AP har ikke gått til valg på utbygging. Dette må gnis inn via underskrifter, leserinnlegg og kommentarer på sosiale medier.